صفحه اصلی

درباره اشتعال

خدمات و محصولات

دانلود فایل

تماس با ما

گواهینامه های کیفیت

گواهینامه ها و مدارک کیفی شرکت اشتعال اراک:

شرکت مهندسی صنایع اشتعال اراک افتخار حضور در وندور لیست شرکتهای نفت،گاز،پتروشیمی وعضویت درانجمن های تخصصی استصنا،ستصا،صنعت تاسیسات،پتروشیمی ونیروگاهی استان مرکزی کنسرسیوم شیرسازان ایران وانجمن تخصصی مراکز تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن رادارد.

گواهینامه های مربوط به کیفیت کالا شامل:

ISO 9001-2008و ISO TS/29001:2010 و CE MARKINGاروپامیباشد.استاندارد مورد استفاده شرکتBS-DINمیباشد.